S T I C H T I N G S A K T E


Ten jare negentienhonderd zestig, de 8 november, werd door ons ondergetekenden overgegaan tot het stichten van een Vereniging van Amateurskineasten onder de benaming " Gentse Kino-Klub : DE DRAKE " met zetel en lokaal in Café " Tivoli ", Brabantdam te Gent.

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kinematographische kunst, het inrichten van projectieavonden met werken van amateurskineasten, het op touw zetten van werkavonden voor de aangesloten amateurskineasten en meer algemeen door onderlinge samenwerking tussen de leden de opgedane ervaringen ten dienste stellen van de mede-leden dit ter bevordering en verfijning der eigen kennis inzake kinematographie op amateursplan.

Tot de vereniging zullen werkende en ereleden toegelaten worden nadat zij voorafgaandelijk door één of meerdere leden aan het bestuur der vereniging zullen voorgesteld zijn en deze laatsten een gunstig advies omtrent de bijtreding zullen uitgesproken hebben.

Er zal van de leden worden geeist dat zij aktief zouden deelnemen aan werkavonden, vergaderingen, voordrachten enz.. ten einde de daadwerkelijke bloei van de vereniging in de hand te werken.


Getekend
R. MARINUS, A. DE BOECK, R. VAN BRAKEL, Willy ROUSSEAU, Albert ROUSSEAU

Home

 

© Film- & Videoclub " DE DRAKE " v.z.w.