Statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

De ondergetekende Wolfgang Freier (Achterstraat 56, 9040 Sint-Amandsberg, Duitse Nationaliteit (N.Z.B. 156,435) en zelfstandige van beroep), Tony Haemers (Kerselaerstraat 4, 9820 Merelbeke, Belg en Industrieel Ingenieur van beroep), Kristoff Mortier (Vurstjen 11, 9940 Evergem, Belg en Gegradueerde in de Informatica als beroep) en Willy Bonnaerens (Breestraat 3, 9080 Lochristi, Belg en ambtenaar als beroep) zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten waarvan de standregelen de volgende zijn :  

Titel 1.    Benaming - maatschappelijke zetel.

      Art. 1     De vereniging wordt genoemd “Gentse Film- & Videoclub De Drake vzw.”  

     Art. 2     Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Evergem, Vurstjen 11. De maatschappelijke zetel kan verplaatst worden bij beslissing van de raad van beheer naar een andere plaats in deze agglomeratie.  

Titel 2.    Doel.  

     Art. 3     De vereniging heeft tot doel de ontwikkeling van de cinematografische kunst te bevorderen bij de niet-professionele cineasten.  

De vereniging zal dit trachten te bereiken door het inrichten van voordrachten over film- en videotechniek in het algemeen, vertonen van films van clubgenoten of leden van andere gevestigde clubs, film- en videomontages realiseren in clubverband, inrichten van clubwedstrijden of -festivals, meedingen aan wedstrijden op provinciaal, nationaal of internationaal plan, aanknopen van betrekkingen en inrichten van uitwisselingen met andere clubs in België als in het buitenland, en in het algemeen door alle middelen welke van aard kunnen zijn om dit vooropgesteld maatschappelijk doel te bereiken.  

Titel 3     Vennoten.  

     Art. 4     Het aantal leden is onbeperkt.  Het bestaat uit werkende en steunende leden.  Er moeten minstens 10 werkende leden zijn, het aantal steunende leden is onbepaald.  

     Art. 5     Zijn lid :     1°    Zij die bij deze akte verschijnen,

                Zij die toetreden, het lidgeld betalen en door minstens 2 beheerders worden aanvaard.  

     Art. 6     Werkende en steunende leden kunnen zich op elk ogenblik terug trekken door schriftelijk hun ontslag te geven bij de raad van beheer.  Hun lidgeld is niet terug betaalbaar.

                   Elk lid dat het verschuldigde lidgeld niet betaald binnen de maand, na een schriftelijke herinnering, wordt als ontslagnemend beschouwd.

Alleen de Algemene vergadering kan de uitsluiting van een lid uitspreken, mits twee derden van de aanwezige leden hiertoe besluiten.

De Raad van beheer kan, in afwachting van een uitspraak door de Algemene vergadering, een lid schorsen dat een ernstige inbreuk op de statuten en/of het huishoudelijk reglement zou hebben gepleegd.  

     Art. 7     Een lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt en de rechthebbenden van een ontslag nemend, uitgesloten of overleden lid kunnen geen enkel recht laten gelden op het maatschappelijk bezit.  

Titel 4     Bijdragen.  

     Art. 8     De werkende en steunende leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag vastgesteld wordt door de Algemene vergadering.  Deze bijdrage mag niet minder bedragen dan 1.500 bef. voor een werkend lid en 750 bef. voor een steunend lid (incl. boekje) en 500 bef. steunend lid (excl. boekje).

Door de betaling van hun jaarlijkse bijdrage zijn de werkende leden aangesloten bij de Provinciale vereniging voor amateurscineasten van Oost-Vlaanderen (VAKOV), bij de Nederlandstalige amateurcineasten van België (NAB) evenals bij het nationaal overkoepelend orgaan, de Federatie van Amateurcineasten België (Facineb).

De door de werkende leden gerealiseerde films zullen dan ook, onder de auspiciën van de Gentse Film- & Videoclub De Drake, mogen deelnemen aan de wedstrijden of vertoningen, ingericht door de in vorig lid vermelde verenigingen, op voorwaarde evenwel eerst aan de eigen clubwedstrijden te hebben deelgenomen.  

Titel 5     De Algemene vergadering.  

     Art. 9     De Algemene vergadering bestaat uit ALLE leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van beheer.  

     Art. 10   Alleen de Algemene vergadering is bevoegd om :  

  de statuten te wijzigen,

  de ontbinding van de vereniging uit te spreken, met inachtneming van de wettelijke beschikkingen ter zake,

  de beheerders te benoemen en te herroepen,

  jaarlijks de begroting en de rekeningen goed te keuren,

  alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten uit te oefenen.    

     Art. 11   De werkende en de steunende leden vormen samen de Algemene vergadering. Deze wordt ten minste één maal per maatschappelijk jaar samengeroepen door de voorzitter van de Raad van beheer bij een schrijven dat minstens acht dagen vóór de dag van de vergadering wordt verstuurd en dat alle punten van de agenda vermeld.  De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander steunend of werkend lid.

     Art. 12   Wanneer één vijfde van de leden erom verzoekt is de Raad van beheer gehouden om de Algemene vergadering samen te roepen.  Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door ten minste één vijfde van de leden op de agenda geplaatst te worden.  

     Art. 13   Alle leden op de Algemene vergadering hebben gelijk stemrecht.  De beslissingen worden gehouden met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, tenzij hierover anders wordt beslist door de wet of door de onderhavige statuten.  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt, beslissend.  

     Art. 14   De Algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten mits naleving van wat bepaald wordt in de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerken.  

     Art. 15   De beslissingen van de Algemene vergadering worden ingeschreven in een register van processen verbaal.  Deze worden ondertekend door de voorzitter en een beheerder.  Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar elk lid, zonder verplaatsing, het kan inzien.

Zo nodig zullen de beslissingen per brief medegedeeld worden aan belanghebbende derden.

Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad.  Dit geldt tevens voor de benoeming, het ontslag of de herroeping van de beheerders.  

Titel 6     De Raad van beheer.  

     Art. 16   De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste vier en ten hoogste acht beheerders, gekozen onder de werkende leden, benoemd en herroepbaar door de Algemene vergadering.

De Raad beslist geldig zodra de helft van de leden aanwezig is.

Een afwezig lid kan zich laten vervangen door een ander lid van de Raad.  

     Art. 17   De duur van het mandaat van beheerder is vastgesteld op twee jaar.  Bij het vrij komen van een mandaat wordt een voorlopig beheerder benoemd door de Raad om het mandaat van degene die hij vervangt, te beëindigen.

De uittredende beheerders zijn herkiesbaar.  

     Art. 18   De Raad benoemt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.  Bij de afwezigheid van de voorzitter wordt hij in de eerste plaats vervangen door de ondervoorzitter, zoniet door de oudste aanwezige beheerder.  

     Art. 19   De Raad beslist bij gewone meerderheid van stemmen van tegenwoordige of vertegenwoordigde beheerders.  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad, of degene die hem vervangt, doorslaggevend.  

     Art. 20   Naast de beheerdersbevoegdheid hem toegekend door artikel 13 en van artikel 14 van de hiervoor vernoemde wet, heeft de Raad van beheer ook de macht alles te regelen wat door de wet niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan de Algemene vergadering.  

In het bijzonder wordt aan de Raad van beheer toegelaten alle daden te stellen en overeenkomsten af te sluiten om roerende en onroerende goederen te verwerven, te ruilen, te verkopen of met een hypotheek te bezwaren, leningen en huurcontracten van om het even welke duur af te sluiten, legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten te aanvaarden, aan alle rechten te verzaken, alle machten te verlenen aan de door hem aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn; als eiser of als verweerder de vereniging in rechte te vertegenwoordigen.  

De Raad mag rekeningen openen bij banken of bij het Postcheque-ambt, hierop alle verrichtingen doen zoals opvragen van gelden door uitgifte van cheques, overschrijvingen of elk ander betalingsmandaat; een bankkluis in huur nemen, alle door de vereniging verschuldigde sommen betalen; alle, al dan niet aangetekende of verzekerde brieven, telegrammen en colli’s afhalen; alle postwissels, postassignaties of kwijtingen innen.  

     Art. 21   De Raad van beheer kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijkse beheer van zijn vereniging overdragen aan één van zijn leden of aan een derde, al dan niet een vennoot.  

     Art. 22   De voorzitter of zijn plaatsvervanger tekenen samen met een ander beheerder alle geldige stukken die het beheer van de vereniging aangaan.  

     Art. 23   De beheerders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen persoonlijk verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.  Dit mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.  

Titel 7     Huishoudelijk reglement.  

     Art. 24   De Raad van beheer kan een huishoudelijk reglement voor de werking van de vereniging, de organisatie van de clubavonden en tucht binnen de club, opstellen en voorleggen aan de Algemene vergadering.  Deze kan, met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, dit reglement goedkeuren of bepalingen ervan wijzigen.  

Titel 8     Diverse bepalingen.  

     Art. 25   Het dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.  Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar beginnen op 17 november 1998 en eindigen op 31 december 1999.  

     Art. 26   De jaarrekening zal gehouden worden zoals voorgeschreven door artikel 4 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.

De rekeningen en de balans van het afgelopen dienstjaar zullen, samen met de begroting van het volgend dienstjaar, jaarlijks aan de goedkeuring van de Algemene vergadering onderworpen worden.  

De Algemene vergadering zal hiervoor gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand maart van ieder jaar tenzij die op een feestdag valt; in dit geval zal de Algemene vergadering doorgaan op de daarop volgende dinsdag.  

     Art. 27   De Algemene vergadering zal een commissaris aan duiden belast met de verificatie van de rekeningen van de vereniging en het overleggen van een jaar verslag.  Hij wordt benoemd voor twee jaar en is herkiesbaar.  

     Art. 28   Bij de ontbinding van de vereniging wijst de Algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun machten.

Zij bepaalt eveneens de bestemming die aan het netto-actief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden.  Deze bestemming zal noodzakelijk moeten plaatshebben ten voordele van een gelijkaardig werk.

Deze beslissing, alsmede de naam, het beroep en het adres van de vereffenaar zullen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.  

     Art. 29   De Gentse Kino- en Videoclub “De Drake” gesticht op 8 november 1960 onder de benaming “Gentse Kinoclub De Drake” met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, St. Bernadettestraat 132, wordt ontbonden en vervangen door onderhavige vereniging zonder winstgevend doel.

Alle goederen en bezit van de ontbonden vereniging worden overgedragen aan de onderhavige instelling en zullen derhalve deel uitmaken van het actief bij de opening der geschriften van de voorziene boekhouding.  

Titel 9     Overgangsbepalingen : Nihil

Home

© Film- & Videoclub " DE DRAKE " v.z.w.